RSS

આ જિંદગી મારું ગીત છે.

04 સપ્ટેમ્બર

કલ્પવૃક્ષની ડાળી ડાળી મંદ મંદ લેહરાતાં સમિર સાથે મેઘનાં આગમનનાં છ્ડીદાર બનીને આમ થી તેમ ડૉલે છે,અને આહવાન આપતો હોઇ તેમ સમિર્ તેજ બનીને સુસવાટા નાખે છે.વૈભવ્ વિલાસથી ધમધમતી નગરીમાં.અલકલટો ઉછાળતી ચન્ચળ ક્ન્યાઓ મુગ્ધભાવે આખો પર્ છાજલી રચી અને મેઘ ને આ હ વા ન આપે છે.હૅ..! આપ પધારો.(સાહિત્ય અને ઇતિહાસ્..naresh dodia)
———————————————————————————————–
સ્ત્રી અને પુરુષનાં શરીરનું એક સત્ય છે.પુરુર્ષો પચાસ પછી પણ કાર્યરત્ રહેતા હોય્ છે.સામાજીક મિલનોને કારણે અને જ્વાની હાથમાં સરકી જવાંનાં ડરને કારણે સતત તણાવમાં રહે છે.કોઇ વખત મનમાં દબાયેલી વ્રુતિઓ ઉછળીને બહાર આવે છે.આ વ્રુતિઓ સામાન્ય્ માણસથી લઇને મહાન માણસો બધા માટે સરખી હોઇ છે.

આ બાબતનું સચોટ ઉદાહરણ છે આપણાં સાઠી વટાવી ગયેલાં લેખકો છે.ચન્દ્રકાન્ત બક્ષીથી કાન્તિભટ્ટ સાહેબનાં પ્રેમ અને સ્ત્રી વિશેનાં લખાણૉ કોઇ યુવાનને પણને આંટી મારી દે તેવાં હોય છે.કારણકે લેખન્એ સશ્ક્ત્ માધ્યમ છે.જેમાં જાણ્યે અજાણ્યે અંતરમાં છુપાયેલી વેદનાઓ વિચાર્ રુપી કલમમાં ઉતરી આવે છે.આ એક જાતની સમાન્ માનસિક્તા છે.લેખક હોય કે સામાન્ય્
માણસ,દરેકને આકૅષતિ વસ્તુંઓ સમાન સ્ત્રી અને સેક્સ,રોમાન્સ અને રમૂજ,આ ચારેય વસ્તુઓ સીધી લિટીમાં આવી જાય એટલે થ્રિલ ! અને જિંદગીમાં આ થ્રિલ માનવમગજમાં મરણ પર્યન્ત્ જિવન્ત રહે છે.યુવાનીમાં થયેલાં થ્રિલનાં અનુભવો જ પુરુષને જલ્દીથી બુઢો બનવા દેતાં નથી.મગજને સતત યુવાને બનાવી રાખે છે જોકે આ બાબત ધાર્મિક ઓથાર તળે જિવતાં લેખકોને બાકાત રાખે તેવી શક્યતાં સૌથી વધું છે. (નરેશ ડોડીયા.. સાહિત્ય અને ઇતિહાસ)
———————————————————————————————–
દ્રોપદી..આ અદભૂત સ્ત્રીનો જ્ન્મ અને મ્રુત્યુ બન્ને એના વ્યકતિત્વની માફ્ક સૌથી જુદી રિતે થયો થયાં.એનામાં સૌર્ય હતું ને શક્તિની વાંછ્ના હતી.એનામાં બળ્ હતું ને બળવાનને આકષૅવાની શક્તિ હતી.એનામાં ગર્વ હતો ને ગર્વને સંતોષવાની તાકાત હતી.એનામાં બુદ્ધિ હતી અને એનો ઉપયોગ્ કરવાની આવડ્ત્ હતી.એનામાં સોન્દર્ય હતું અને એને શણગારવાની ક્લા હતી..
———————————————————————————————–
રંઞ રંઞના લેબાસમાં નર પંખીઓ શોભતાં હતા.ટીટૉઙીઓનો ગુલાબી કોટ અને ગાયબગલાનો પીળો કોટ્ ,કન્સારાનો લાલ લાલ ટપકાં પીળો કોટ્-કોઇ જાણે કાળજી પુર્વક્ નાના વરરાજાઓને શણગારતું હતું.
કોઇ શ ણ ગા ર વિનાનાં પોતાના મધુર કન્ઠેથી જિવન-સાથીને આમ્ત્રી રહ્યા હતા.
કુઉઉઉ….કુઉઉઉ..ઝાઙ્નાં ઘટાટોપમાં નર કયાય્ દેખાતો નોહ્તો,માત્ર અવાજને આધારે પેલી માદાને ખેચાંઇને આવવાનું હતું.
કુઉઉઉ…કુઉઉઉ….નર પખીંના અવાજમાં જાણે આરત્ ઘુટાઈ..ઘુટાંઈને રેટાતી હતી..( ઇલા આરબ્ મ્હેતા)
———————————————————————————————–

સ્ત્રી હા-ના કરે.પરન્તું હા કહે તો તેને ઉપાડી જવાંમાં હરકત શી?ના કહે તો તેને લલચાવાય્.વધારે માં વધારે એટલું જ કે ના કહેનાર્ સ્ત્રીને જતી કરવી પડે.નીતિમાં એટલું જ ને?બાકી સ્ત્રીનું ધણીપણું કરનાર્ તો ધનનો રખેવાળ્ સરખો જ છે!રખેવાળ્ ઉંઘતો હોઇ.મુડ્દાલ્ હોઇ.કાળજી વગરનો હોઇ.તો..ધન ઉપાડી જવાંમાં હરકત શી..!!!???
(રમણલાલ વસ્ન્તલાલ દેસાઈ )
———————————————————————————————–
સ્ત્રી ઘણી વખત વિરોધાભાસી વર્તણુક્ કરે છે. એક બાજુ જન્માજાત સ્વભાવ પ્રમાણે તેને પુરુષને વહાલું થવું ગમે છે.પુરુષને આકૅષવો અને મોહઅન્ધ કરવો ગમે છે.તેને થઈને ગુલામડી જેવું વર્તન કરે છે,પણ્ પુરુષ તાબે થઈ જાય ત્યારે,પુરુષ તેના સ્વભાવ પ્રમાણૅ સ્ત્રીને સતત વશમાં રાખે છે.ત્યારે તે ફરિયાદ કરે છે. એક ક્ષણે તે તેની ગુલામડી બને છે.બિજી ક્ષણે તે બળવાખોર્બને છે,અને ત્રીજી ક્ષણે પુરુષનાં પગ ચાટે છે. ( કાન્તિ ભટ્ટ્ )
———————————————————————————————–
તે વખતે મૃગા મળી-બાર્ વર્ષનિ,રુપાળી,મદસ્ત્,એ ઉમરે પણ વિલાસની ઉતક્ટ્ પ્રણયભાવ્ કળામાં પાવરઘી.અર્જુનને એ છોકરીનો મોહ લાગ્યો.એ બાલિકાનાં સ્વભાવમાં એની નિચતાં,એની દરેક્ વાસનાઓમાં પ્રતિબિંબ્ ફેક્વાનું વૈવિધ્ય્ હતું.એ ચતુર હતી.પાકી હતી.એની નિચતાં અને ખંધાઈ ને દ્રેષ તે જરુર્ પડે તો પોષી શકતી.એની વિલાસ્ ભુખ સમે તેવી ના હતી.સોળ્ વર્ષે સહ્ત્રાજુર્ન એ અતુલ્ શક્તિ અને મસ્તીનો ધણી હતો.છ્તાં આ છોકરીનાં કમાગ્નિ આગળ્ તે મીણની જેમ પીગળી ગયો… ( પરશુરામ.. કનૈયાલાલ મુનશી )
———————————————————————————————–

મારી મિસટ્રેશ ગમ્મ્ત આવે તેવી યુવતી હતિ.શ્યામ્ળી,ભારે તરંગી,એકા એક અભિપ્રાય બદલનારી,ધાર્મિક,દૈવ તત્વામાં અન્ધશ્રધામાં માનનારી,સાધુના જેવી શકાંરહિત્,છ્તાં બહુ રુપાળી..આ બધાથી વિશેષ-બિજી કોઇ લલનામાં  હુ કદી નહીં પામેલો  એવો ચુમ્બન કરવાનો  કારસો…પરન્તુ આ સ્થાને નહીં..તેની મખમલશી મુલાયમ ચામડી!માત્ર્ તેના હાથ અડકવાથી
જ હું સ્વર્ગને માણતો./ અને તેની આંખો ? જાણે વહાલનો દરિયો….(મોપાસા ની વાર્તા)

———————————————————————————————–
દુનિયામાં જેટલી સ્ત્રીઓ છે એટલી લવની થિયરીઓ છે અને જેટ્લા પુરુષો છે એટલી સેકસની થિયરી છે..ચન્દ્રકાન્ત બક્ષી

સ્રી સાથે દોસ્તી કે દુશ્મની કેમ થઈ શકે.? સ્ત્રી સાથે માત્ર પ્રેમ જ થઈ શકે….બક્ષી

———————————————————————————————–
જિતાય નહી તેવી સ્ત્રીને વશ કરવી હોય તો એનુ અતિ સન્માન કરવૂં જોઇયે એ જ ઈલાજ બાકી રહેતૉ હોઇ છે.

પુરૂષ્ વર્ગ્ ભલે માશુક અને પ્રિય્તમાંનાં ગીત ગાતો ધેલો બને.માતૃત્વનાં ધીરગભિંર મહાસાગરનાં
ઉંડાણ્ આગળ એ ઇશ્કનાં ઉ ભ રા બહું છિછરા લાગે
..(રમણલાલ વસ્ન્તલાલ દેસાઈ)
———————————————————————————————–
ગુજરાતી પુરુષોનો માનસિક્ પોલ્ લેવો હોઇ તો પ્રશ્ન જરાં જુદી રીતે મુકવો પડે.તમે તમારી પત્નીને છેલ્લી વસ્ત્ર કયારે જોઇ હતી?૮ વર્ષે,૧૪ વર્ષે કે ૨૨ વર્ષે પહેલાં?યુરોપિયન માટે બાળકો, પતિ,નોકરી એ ગુલાંમી છે.ગુજરાતી મણીબહેનોથી મોનાબહેન સુધીની સ્ત્રીઓ માટે આ  સ્વતન્ત્રતાની પરાકાષ્ઠા છે.( ચન્દ્રકાન્ત બક્ષી  )
———————————————————————————————–
સ્ત્રીનો,એટલે કે માદાનો નર્ તરફના પ્રેમને અભિવ્યકિત્  આપે એવું સાહિત્ય ગુજરાતીમાં ઘણું   ઓછું છે.શરમ,સાહસ કે ક્ષમતાનો અભાવ્,સામાજીક પરિબળો,પ્રેમ કરવાં લાયક્ પુરુષોની
ગુજરાતીમાં સતત અછત, ૬૬ડિગ્રી’ઉષ્ણ્તામાન’વાળી ગોરી ગોરી બર્ફિલી ઠંડી સેક્સહિન સ્ત્રીઓ….એક અથવા વધારે કારણૉ હશે
( ચન્દ્રકાન્ત બક્ષી )
———————————————————————————————–

દરેક છોકરીમાં સ્નાન પછી જે અદભુત સુગંધ આવતી હોય છે,મને લાગે છે કે તેમણે તેને શીશીમાં ભરીને વેચવી જોઇએ .
( ચેતન ભગત )
———————————————————————————————–
કોણ જાણે આજે અભિસાર માટે કેટલી વિહવળ થઇ ઉઠી છું,
તારા બાહુબધંમા જકડાય જવાં મેં ઉત્સવ જેટલી તડામાર તૈયારી કરી છે,
વસંતની રાત્રે શ્રુંગારના દર્પણ સામે ઉભી રહીને એક પછી એક સાડીઓ પેહર્યે જંઉ છું,
એક પછી એક બ્લાઉસના અવગુઠંનને જાણે ખેંચી લઉ છું તારી આંગળીઓથી,
ધીરે ધીરે તારા મ્રસુણ હાથને ખેંચીને ગોઠ્વી દઉં છું મારી છાતી ઉપર્,
ક વિતાનાં શબ્દો જેમ ગોઠવતી જાંઉ છું મારા ઓષ્ઠ ઉપર તારા ઓષ્ઠ ને,
કેશરાશીને પવન સામે ખોલી દંઉ છું જેથી તું આલિંગે ત્યારે જોઇ શકે,
મારા મુખની રેખાઓમાં તારા સુંદર મુખના પ્રતિબિંબ ને !
( યસવંત કડીકર )
———————————————————————————————–

પ્રભુના સૌંદર્ય પ્રતિ આર્કષાય ગઇ.જરા પણ સંકોચ પામ્યાં વિના,તેણે પ્રભુનાં વસ્ત્રોનો પાલવ પકડ્યો અને તેં ખેંચવાં લાગી.તે કામાતૂર બની હતી,અને તેણૅ કબુલ કર્યુ,કે તે કામવાસનાથી ઇચ્છાથી ઉત્તેજિત બની ગઇ હતી.તે શેરીમાં હતી અને ન જીક માં કૃષણનાં મોટાભાઇ અને તેમનાં મિત્રો હતાં તે વાત ભુલી ગઇ હતી.
( કૃષ્ણ – પુર્ણ પુરુષોતમ..સ્વામી પ્રભુપાદ )
———————————————————————————————–સ્પર્શ વિનાનું ફર્લટિંગ હોઇ શકે ખરું? હા , સ્ત્રી પુરુષો ક્યારેક વર્બલ ફર્લટિંગ માણતાં હોઇ છે. આવું ફર્લટિંગ કોઇ ના જાણૅ તેમ બે અજાણ્યાં સ્ત્રી પુરુષો વચ્ચે સાવ હંગામી ધોરણે કે કાયમી
ધોરણે ચાલતું હોઇ છે.આવું અંત્યન્તં નિરુપદ્રવી હોવાં સાથે અંત્યન્તં સુક્ષ્મ અને સુખવર્ધક હોઇ છે.
ગુજરાતીમાં ફર્લટિંગ માટે મેં શબ્દ પ્રયોજ્યો છે,
” સ્પર્શ સુખાનુ ભાવ્ ” ( ગુણવંત શાહ )
———————————————————————————————–

કૃષ્ણ કૃપાથી એ સ્ત્રી જ્યારે સર્વશ્રેષ્ઠ સુંદરી બની ગઇ ,ત્યારે પોતે સ્વાભાવિક રીતે કૃષ્ણની ઉપકાર્ વશ થઇ હોઇ તેમ લાગ્યું.વળી તે પ્રભુના સૌંદર્ય પ્રતિ આર્કષાય ગઇ.જરા પણ સંકોચ પામ્યાં વિના,તેણે પ્રભુનાં વસ્ત્રોનો પાલવ પકડ્યો અને તેં ખેંચવાં લાગી.તે કામાતૂર બની હતી,અને તેણૅ કબુલ કર્યુ,કે તે કામવાસનાથી ઇચ્છાથી ઉત્તેજિત બની ગઇ હતી.તે શેરીમાં હતી અને ન જીક માં કૃષણનાં મોટાભાઇ અને તેમનાં મિત્રો હતાં તે વાત ભુલી ગઇ હતી.
( કૃષ્ણ – પુર્ણ પુરુષોતમ..સ્વામી પ્રભુપાદ )

———————————————————————————————–

જો કોઇ લિલાશ પડતી બદામી રંગની આંખોવાળી અને ઓલીવ જેવી ખૂલતી ચામડીવાળી સંસ્ક્રુત નામવાળી કોઇ છોકરી તમને પુંછે કે,’તમે નાગર છો?’તો બહું વિચાર કર્યા વિના હા પાડી દેજો!નાગર માટૅ નાગર કરતાં મધુર શબ્દ બીજો કોઇ નથી આ પૃથ્વી ઉપર.પણ માત્ર ‘હા’થી વાત અટકવા નથી.તમે કયાંનાં ? જો છોકરી ભાવનગરની હોય તો પાટણ કહેજો અને રાજપીપળાની હોય તો કહેજો -તમે જુનાગઢના!કારણકે દરેક નાગર માટે નાગરનું લો હી લગભગ સતત ઉંછળતું રહે છે. ( ચન્દ્રકાંત બક્ષી-મહાજાતિ ગુજરાતી )
———————————————————————————————–રમાર્થનું કેન્દ્ર,સ્વાર્થત્યાગનું મુર્તિમન્ત સ્વરુપ્,સેવાધર્મ જેના લોહીના ટિપેટિપામાં ઉજળી રહ્યો છે,આનંદના ફુવારા જેના શરીરમાંથી ફુટી રહ્યા છે,જેના હ્ર્દયમાં ઘુઘવાટ કરતો ભરતીની માફક મનુષ્ય કીનારાઓ પખાળવા ઘસી રહ્યો છે,કલ્યાણ જેની આંખમાં વસી રહ્યું છે…,સૌભાગ્ય્ જેનાં કપાળમાં ઝગમગાટ મારી રહ્યું છે,પવિત્રતાથી જેનો દેહ બન્ધાયેલો છે.એવી ઉત્ક્રુષ્ટ્ મહિલા માતા છે.. ( રણજિતરામ મહેતા )

———————————————————————————————–
સ્ત્રીએ અજબ્ પ્રાણી છે..આખી જિંદગી અભ્યાસ કરીને હું એને સમજી શક્યો નથી..એક જિંદગી એને સમજવાં માટે કાફી નથી…સિંગંમોંડ ફ્રોઇડ્…
———————————————————————————————–
ઘણી વાર ભાગી ગયેલા પતિને હિમ્મત આપનાર તેની પત્ની જ હોય છે.. ( રમણલાલ વસન્તલાલ દેશાઇ )
———————————————————————————————–
સૌંદર્ય સનાતન છે,અને ખૂબસૂરતી એ શબનમી એહસાસ્ છે.તડકો નીકળતાં એ ઝાકળબિંદુ ઉડી જાય છે.સૌંદર્યને પ્રશંશા પંસદ નથી.ખૂબસૂરતીને પ્રશંશા ગમે છે.આ બુધ્ધિગમ્ય દલિલ છે. બુધ્ધિ અને ખૂબસૂરતી નો સંગમ હોઇ તેવી સ્ત્રીઓની પ્રશંશા કરવાં માટે શબ્દોની ઝાલર ગુંથતા આવડતી હોઇ તેવાં રસિકજન અને કલાકારની જરૂર પડૅ છે.એટલે તૉ કાલિદાસે કહ્યું છે કે,’કામિ માણસોને જડ-ચેતનનો ભેદ પારખવાની વિવેકશકિત હોતી નથી.’ (સાહિત્ય અને ઇતિહાસ..નરેશ ડૉડીયા)
———————————————————————————————–
સ્ત્રીનું સ્થાન જિવનમાં લંગડા માણસની ઘોડી જેવું છે.એના વિના પુરુષ ઘોડી વિનાના લંગડા
જેવો અસહાય,અંપગ,બની જાય છે પણ ઘોડીનું મહ્ત્વ વધતું નથી…એની જડ જિંદગીમાં પુરુષ ને ટૅકો આપવા સિવાય કોઇ ઉપયોગિતા રહેતી નથી. ( ચન્દ્રકાંત બક્ષી )
———————————————————————————————–
મને હમેશા પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓની કંપની વધું ગમે છે…( જે આર ડી તાતા )
———————————————————————————————–

આ સ્ત્રી નોહતી,પણ્ દેવાંગના હતી.તે લાગતી હતી ત્રિસેક વર્ષની,પણ નાગના ફણા જેવી કેશની ભવય્તાંથી તે અંગુઠાઓમાંથી નીકળતી કમલની દાંડી સમી આંગળીઓ સુધી તે બિચારા આમ્રભટ્ટને તો અપુર્વા ને અદભુત લાગી.દરેક અંગમાં લાલિત્ય હતું.દરેક રેખાઓમાં આકર્ષણ્ હતું.એની આખોમાં મેનકાનો મદ હતો ને ઋષિવરોના મન લોભવવાની મોહકતા હતી. ( કનૈયાલાલ મુનશી… રાજાધિરાજ પા ૭ )
———————————————————————————————–

લગ્નની વેદી ઉપર જ બ્રિટિશ તેના અણવર(બેસ્ટ્મેન)ને કહ્યું,”હું જાણું છું કે મારી પત્ની લ્યુસિયાનું તારા તરફ આકર્ષણ છે.તેને તું ગમે છે.પરતું જયારે તું તેની સાથે આડા સંબધ રાખે ત્યારે તું મને કહેતૉ નહી.”( કાન્તિ ભટ્ટ )

———————————————————————————————–
હિંદુસ્તાનમાં સ્ત્રીએ પુરુષ માટે જન્મ લીધો હોય છે.એક પુરુષ જે માંગે છે એ બધું એક જ સ્ત્રી આપી શકે છે.યુરોપમાં આટલું જોઇતું હોય તો ચાર-પાંચ સ્ત્રીઓ પાસેથી મળી શકે છે.
( ચન્દ્રકાંત બક્ષી )

———————————————————————————————–
प्रकृत्यैव य क्रियमाणानि सर्वश्,
यः प्रश्यति तथातमनमविर्तार स पश्यति.
(જે મનુષ્ય એમ જોઇ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃતિ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે,તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા ક્શું કરતો નથી,તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે)

———————————————————————————————–
આ સ્ત્રી નોહતી,પણ્ દેવાંગના હતી.તે લાગતી હતી ત્રિસેક વર્ષની,પણ નાગના ફણા જેવી કેશની ભવય્તાંથી તે અંગુઠાઓમાંથી નીકળતી કમલની દાંડી સમી આંગળીઓ સુધી તે બિચારા આમ્રભટ્ટને તો અપુર્વા ને અદભુત લાગી.દરેક અંગમાં લાલિત્ય હતું.દરેક રેખાઓમાં આકર્ષણ્ હતું.એની આખોમાં મેનકાનો મદ હતો ને ઋષિવરોના મન લોભવવાની મોહકતા હતી. ( કનૈયાલાલ મુનશી… રાજાધિરાજ પા ૭ )
———————————————————————————————–
સુવાળુ સુવાળુ લખતાંચીબાવલાં અને ડોબા સાહિત્યકારોની જમાત વચ્ચે જયારે કોઇ મેઘાવી માથાફરેલ્ પૂરી પારદર્શક્તાથી આનંદ્ અને આઝાદીની નગ્ન સચ્ચાઇ કરતો હશે ત્યારે ઓસકાર વાઈલ્ડ્નો પુનરાવતાર થતો હોઇ છે.. (જય વસાવડા…સિનેમા અને સાહિત્ય્ પાનાનં ૫૬)
———————————————————————————————–
અને એ તે શું હશે!વર્તાએ વર્તાએ નર નબળૉ અને નારી સબળી.ખરું ટાણૂ આવેને નર લથડી પડૅ,અને સ્ત્રીના તેજ પુંજ ઝળકી ઉઠે.પુરુષ રૂઢીનો ગુલામ બની જાય અને સ્ત્રી એકલે હાથે તમામ બંધનો સામે બંડ પોકારે!(ઝ્વેરચંદ્ મેઘાણી)
———————————————————————————————–
તેજસ્વિની ગાર્ગીથી લઇને તશલિમા નસરીન સુધી,અમ્રુતા પ્રિતમથી શરું કરીને પરવિઝ શાકીર સુંધીની સ્ત્રીઓએ શબ્દોને સાધન બનાવીને પોતાના અસ્તિત્વનો અધિકાર માંગ્યો છે.
આ વાત લિપસ્ટિક લગાડતી,સ્પામાં જઇને વજન ઉતારનારી,ત્વચા ચમકાવીને પતિ માટે પથારીમાં ફેલાય જતી સ્ત્રીઓ માટે નથી.(કાજલ ઓઝા વૈધ)
———————————————————————————————–
મે કલિઓપેટ્રાની વાર્તા સાંભળી છે.તે વિશ્વની સુંદરતમ સ્ત્રી હતી.જ્યારે તે મૃત્યુ પામી ત્યારે પ્રાચિન ઇજિપ્સિયન ક્રિયાકાંડ અનુસાર ત્રણ દિવસ સુધી દફનાવવામાં આવી નહોતી.આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન તેના મૃતદેહ ઉપર બળાત્કાર ગુજારવામાં આવ્યા,જ્યારે મેં આ સૌપ્રથમ જાણ્યું ત્યારે મને અચરજ થયું કે તેની ઉપર બળાત્કાર કરનારાં કેવા અધમ(નીચ)હશે?પરંતુ મને લાગ્યું કે કદાચ આ નવિન ઘટના નથી,પુરુષોએ સ્ત્રીઓને મડદા જેવી બનાવી દીધી છે.કમસે કમ જ્યારે તેઓ રતિક્રિડા કરે છે.(રજનીશ્)
——————————————————————————————
ગામડાની રબારણના દાતં સફેદ હોય છે.તેની ત્વચા ચકચતી અને મુલાયમ હોય છે.રબારણે મેકઅપ કરવો પડતો નથી.માન સિક અને શારીરિક તંદુરસ્તી એ જ સાચું સૌંદર્ય છે.રંગરોગાન તો ક્યારેક વરવા લાગે.સુંદરતા,વ્યકતિત્વ,જાતિયતા,ચારિત્ર અને નીતિમતામાં ભેળસેળ થઇ ગઇ
છે.આજે સેકસ કિટન્સનો જમાનો છે.આવકારતી આંખો,જાડા અને અર્ધખુલ્લા હોઠ,ઘેનવાળી આંખો અને લચક ખાતી કમરને કારણે મામુલી સ્ત્રીઓ સમાજમાં જાતિય રીતે આર્કષક બની જાય છે.શહેરમા આવી એક લાઇફ સ્ટાઇલ વિકસી છે.તેમાં ર ખ ડુ અને મુક્ત પ્રકૃતિની માંગ વધી છે.અનેક નોકરિયાત સ્ત્રીઓ અપરણીત રહે છે પણ પુરુષવિહોણી નથી હોતી.(કાન્તિ ભટ્ટ્)

———————————————————————————————–                             નારી દેહની સુકોમળતા,મૃગીઓની પાછળ દોડતી કિલ્લોલ કરતી વનલલિતાઓ,અભિસારિકા સમી,સૌંદર્ય તેજે ઝળહળતી,પુષ્પ્માળાઓનો પમરાટ ફેલાવતી,રૂપની જ્યોતિને પ્રકાશપુંજ બનાવીને ફેંકતી ચંચળ ક્રન્યાઓના ભરથાર થવાનાં સ્વપનમાં રાચતાં ભતૃહરિ સૌંદર્ય સ્વપનાઓને વાચા આપે છે …અને રચાય છે..શૃંગારસતક.સંસ્કૃતમાં સૌંદર્યને દેદીપ્યામ બનાવે છે. (સાહિત્ય અને ઇતિહાસ..નરેશ ડોડીયા)

મારી ઉમર ૧૪વર્ષની હતી,નવી વિચારસૃષ્ટિ અને ઝાંખીકલ્પનાઓ મારાં મનમાં તરવા લાગી અને બાળાઓમાં હું કંઇક વિશેષ રસ લેવા માંડ્યો,હજુ દોસ્તી તો બાળકો સાથે જ હતી.   બાળાઓના મંડળમાં ભળવામાં માનહાની સમજતો હતો,પણ કાશ્મીરીઓના મંડળમાં અનેક ખૂબસૂરત બાળાઓ એકઠી થાય ત્યારે અથવા તેવા બીજા પ્રંસગ કોઇ બાળા સાથે નયન મળે કે સ્પર્શ્ થાય તો અવનવો આંનદ અનુભવાતો હતો.(જવાહરલાલ નહેરુ.)

——————————————————————————————

સ્ત્રીઓ બેશક હિમ્મતવાન છે,પ્રેમના અને જુદા જુદા તબક્કાંમાં…તે માતા તરીકે જે પ્રેમ આપે છે,તે કોઇ પિતા આપી શકે નહીં.એક નાની બાળકી તરીકે જે પ્રેમ આપી શકે છે તે કોઇ છોકરો   આપી શકે નહીં…..સ્ત્રીનું સમગ્ર જીવન્ પ્રેમ છે..( રજનીશ )

———————————————————————————————
દુનિયાની દરેક ગુલબદન સ્ત્રી મારાં જિવનની દુશ્મન છે.સુંદર સ્ત્રી મને બીમાર કરી મુકે છે.જો કે આ વાતનૉ મને છેક અત્યારે ખ્યાલ આવે છે.(કાન્તિ ભટ્ટની વાર્તામાંથી)
——————————————————————————————–
સુંદર સ્ત્રીને પ્રયોગો નથી ખપતા,લેખકો નથી ખપતા,પંતુજીઓ નથી ખપતા,આદર્શો ખપતા નથી.પતિની પંસદગીમાં આ બધું વચ્ચે આવતું નથી.સ્ત્રી ચાહે છે,રક્ષણ ઇચ્છે છે,તે આદર્શો કેળવ્યાં કરતાં બેંક બેલેન્શ વધારવાની શકિત કેળવી હોત તો સ્મિતાને તારવી શક્યો હોત.પ્રેમના બંધન કરતાં સગવડોનું બંધન જોરદાર હોય છે,તે તારાં જેવા પંતુજીઓ સમજતાં નથી.    (કાન્તિ ભટ્ટની વાર્તામાંથી)
———————————————————————————————–

પ્રેમ વિશે ગુજરાતી લેખકો,કવિઓ,પત્રકારો,નાટકિયાઓ,ચેટકિયાઓ,ફિલિમનટો બધા જ લખે છે,બોલે છે.કલાની દુનિયામાં’પ્રેમ’શબ્દ મુંબઇના સ્ટોક એક્સચેંન્જમાં’સ્કેમ’શબ્દની જેમ ઊછળી રહ્યો છે.(ચન્દ્રકાંત બક્ષી)

———————————————————————————————–

લવ એટલે માતા અને સંતાનનું વાત્સલ્ય નહીં કે ભાઇ અને બહેનનો સ્નેહ નહીં.લવ એટલે સ્ત્રી અને પુરુષનો પ્રેમ.જેમાં સૌંદર્ય અને શરીર અને સંલગ્નતાથી નગ્નતા સુધીના બધા જ આયામ આવી જાય છે.(ચન્દ્રકાંત બક્ષી)

———————————————————————————————

નૂતન યુગની યુવતી હ્ર્દય ધડકાવતી બેસી રહેતી નથી.તેનો પુરુષ ભય ચાલ્યો ગયો છે.શરમ પણ આકર્ષક દેખાવ પુરતી તે આવવા દે છે..(ર.વ.દેસાઇ)
——————————————————————————————
યુવતીઓ શરમાળ હોય છે,પંરતુ તે  પ્રેમી આગળ નહીં;અને પ્રેમી આગળ શરમાતી પણ હશે તો તે પ્રેમ વ્યક્ત કર્યા પછી જ..(ર.વ.દેસાઇ)
——————————————————————————————
યુવતીઓની હાજરીમાં પુરુષોની ચાલાકીનો પાર રહેતો નથી.પુરુષોની સૃજન જુની ઘેલછા છે.ઘણી ચાલાકી વાચાળતાંમા પરિણામ પામે છે.(ર.વ.દેસાઇ)
———————————————————————————————-

જગતમાં સ્ત્રીત્વને નિહાળતો પુરુષવર્ગ એકમાર્ગી જ હોય છે.સ્ત્રીને પૂતળી બનાવી તેને સજાવવામાં અને તેની આસપાસ વિકારનાં વાતાવરણ ઊભા કરવામાં મગ્ન રહેતો પુરુષવર્ગ ભલે માશુક અને પ્રિયતમાનાં ગીત ગાતો ઘેલો બને.માતૃત્વના ધીરગંભીર મહાસાગરના ઉંડાણ આગળ એ ઇશ્કના ઊભરા બહુ છીછરા લાગે છે.(રમણલાલ વંસતલાલ દેસાઇ)
———————————————————————————————–
સ્ત્રીઓ વહેલી મોટી થાય છે-હિંદમાં ખાસ કરીને.પરિણીત સ્ત્રીનું મહત્વ એકદમ વધી જાય છે.પુરુષવર્ગને જમાડ્યા પછી જમતી હિંદી સ્ત્રીઓ ઘણા સુધારકોના કલ્પાંતનો વિષય બની જાય છે. .(રમણલાલ વંસતલાલ દેસાઇ)
———————————————————————————————–
સ્ત્રીને છણકાયેલી છોડવી એ પુરુષથી કોઇ પણ યુગમાં બની શકે તેવું નથી.સ્ત્રીત્વ રિસાય અને પુરુષવર્ગ મનાવે એ જગતનો સનાતન ધર્મ..એમાં જાતિભેદને સ્થાન નથી … (રમણલાલ વંસતલાલ દેસાઇ)
———————————————————————————————–

કવિ ઓવિડે પુરુષોએ પરણૅલી સ્ત્રીઓને કેમ આકર્ષવી તેની કળા શીખવી હતી.પ્રેમના બે પુસ્તકો પુરુષો માટે લખ્યા હતાં,પછી ત્રીજુ પુસ્તક સ્ત્રીઓ માટે લખતાં હતાં.કારણકે એ જમાનામાં ઇટાલીમાં સ્ત્રીઓની જબ્બર ડિમાન્ડ નીકળી હતી કે પરણેલી કે કુંવારી સ્ત્રીઓએ પરણેલા પુરુષને કેમ પ્રેમમાં પાડવૉ,તેની કળા શીખવતું પુસ્તક લખો.(કાન્તિ ભટ્ટ્)
———————————————————————————————————————–
સ્ત્રી જયારે લગ્નેતર સંબધ રાખે છે ત્યારે સ્ત્રીને પોતાને આત્મવિશ્વાસ છે કે તેના સંબધોમાં તે પાકી છે.સદીઓથી સ્ત્રીઓએ પતિઓના ખોટા અંજામ સહ્યા છે.પુરુષોની બેવફાઇ સહન કરી છે.પુરુષને સ્ત્રીની બેવફાઇની આદત નથી તેથી પુરુષ હવે દયાપાત્ર બનશે.(કાન્તિ ભટ્ટ્)
———————————————————————————————————————
સ્ત્રી-જયારે એ ૨૦ વર્ષની હોય ત્યારે એ આફ્રિકા જેવી હોય છે,અંધારખંડ જેવી,અર્ધ શોધાયેલી.
જ્યારે એ ૩૦ વર્ષની હોય ત્યારે એ ઇંન્ડિયા જેવી હોય છે,ગરમા ગરમ અને રહસ્યમય.
જ્યારે એ ૪૦ વર્ષની હોય ત્યારે એ અમેરિકા જેવી હોય છે,ટેકનિકલી સપુર્ણ.
જ્યારે એ ૫૦ વર્ષની હોય ત્યારે એ યુરોપ જેવી હોય છે,ઢળતા ખંડેર જેવી.
જ્યારે એ ૬૦ વર્ષની હોય ત્યારે એ સાઇબેરિયા જેવી હોય છે,દરેકને ખબર છે કે એ ક્યાં આવ્યું,પણ ત્યાં કોઇ જવાં માંગતું નથી..(ચન્દ્રકાંત બક્ષી)
———————————————————————————————–
શરીરે પાતળી અને રૂપાળી છે.અણીયાણા દાંત છે.પાકેલા બિંબ જેવા હોઠ છે.પાતળી કેડ અને ત્રાસેલી હરણી જેવી નજર છે.નાભી  ઉંડી છે.નિંતબના ભારે મંદ મંદ ચાલે છે.સ્તનોથી સહેજ નમેલી છે…વિધાતાએ ત્યાં જે  યુવતીઓનું સર્જન કર્યુ છે તેમાં આ સ્ત્રી પ્રથમ છે. (મેઘદૂત..કાલિદાસ)
———————————————————————————————–
નેણની ચતૂરાઇથી આંખો બંધ કરી કરેલા કટાક્ષો,સ્નેહભર્યા વચનો,શરમાતા શરમાતા વેરેલા સ્મિતો,લીલાપુર્વક મંદ મંદ ચાલવું અને ઉભું રહેવું…આ બધા સ્ત્રીઓના આભુષણ પણ છે અને હથિયાર પણ છે..(શૃંગાર સતક..ભર્તુહરિ)
———————————————————————————————–

લગ્નબાહ્ય સંબધ એટલે અપવિત્ર કે અધાર્મિક સંબધ એવી ગાંઠ વાળી લઇએ તો કૃષ્ણથી કૃષ્ણમૃતિ સુધીના મહાનુભાવો વિશે નવેશરથી વિચારવું પડે તેમ છે.(ગુણવંત શાહ)
———————————————————————————————–
એક બુધ્ધિમંત રૂપાળી છોકરીને લેખક કહે છે,”તું સુંદર છો,અતિ સુંદર છો,આઇ લવ યુ”…છોકરી કહે છે,”તું મને પ્રેમ કરે છે?પણ તું જેને પ્રેમ કરે છે એ હું નથી.આ સૌંદર્ય તો અક્સ્માતે મારાં મા-બાપે મને આપ્યું છે.એ શરીર તો માત્ર ચેસિસ છે.મોટરકારનું ધરૂ છે.એ ચેસિસને પ્રેમ કરતો હો તો તું મારું અપમાન કરે છે.”…(ધ બુક..અલાન વોટ્સ)
———————————————————————————————–
પ્રેમ અને જાતિયજિવનમાં માણસ જેવો હોય તેવો જ પ્રગટ થાય છે.ગમે તેવો તગડો,મજબુત પહેલવાન કે સ્પોર્ટમેન પ્રેમ કે સેક્સમાં બાળક જેવો બની જાય છે.માણસનું લખાણ કે તેની વાચા કે તેમના વિચારો બનાવટી હોય છે,પરંતુ સ્ત્રી કોઇ પુરુષ સાથે કે પુરુષ કોઇ સ્ત્રી સાથે શારીરિક સંપર્કમાં આવે ત્યારે તેનો દંભ ઓગળી જાય છે.માનવીના બીજા અંગો બનાવટ કરી શકે છે પણ તેના જાતિયઅંગો બનાવટ કરી શકતાં નથી..(જી.કે .ચેસ્ટરસન્)
———————————————————————————————–
ભારતમાં સ્ત્રી પુરુષોના સંબધોને એટલા બધા વહેમથી જોવાય છે કે સગી બહેન સાથે ભાઇ ફરતો હોય તો પણ લોકો ખોટી કલ્પના કરી લે છે.સાધુ સમાજમાં તો સ્ત્રી સાથે વાત કરવાથી,સામુ જોવાથી કે કોઇ વસ્તુંની લેવડ દેવડ કરવાંથી પણ વહેમની વાતો થવાં લાગે છે..
(સ્વામી સચ્ચિદાનંદ)
———————————————————————————————–
કોઇ રાજકોટ,જેતપુર કે જામનગરની કન્યા.છ-સાત ચોપડી ભણેલી હોવી જોઇએ.રૂપાળી હોવી જોઇએ.ગોરી મઢમ જેવી હોવી જોઇએ.સાડીને પીન ભરાવતી હોવી જોઇએ.પોલકાની બાંય ખંભાથી હેઠી હોય તો નહી ચાલે.મહેમાનો આવે ત્યારે જોડે બેસીને આજે કયું સિનેમા-પિક્ચર સારું છે તે કહીં શકે એવી..(ઝવેરચંદ મેઘાણી…૧૯૪૦)
———————————————————————————————–
સુનિલાની એ માંગણીમાં પુરુષના પૌરુષની ભુખ હતી,મર્દના પાણીની પ્યાસ હતી.પોતાનો પ્રેમ ચાહનાર પુરુષ પોતાનાથી સવાયો,તેજવંતો,દ્રષ્ટિ માત્રથી ડારતો,પાતાના પ્રતાપના તેજપૂંજમાં સ્ત્રીને લપેટી લેતા,અદિન,અકંગાલ “ધણી” હોવો જોઇએ..એ જ સર્વે સ્ત્રીઓની દિલ ઝંખના….(ઝવેરચંદ મેઘાણી..૧૯૪૦)
———————————————————————————————–

સાડી,ચોળી અને ચણીયો-એ સ્ત્રી પોષાક ચાડીયો છે.જોબનને ઢાંકવાના ઢોંગ કરતાં કરતાં એ તો જાણૅ સીસકારા કરી કહી આપે છે કે,”જુઓ શીકારી…,તમારું હરણૂ આ બેઠુ અમારી ઓથમાં લપાઈ ને…..(ઝવેરચંદ મેઘાણી)

——————————————————————————————-

થોડી સી વીજડી અને અષાઢી મેઘ,

લઇ ને બેઠેલ હશે બ્રહ્મા,

હે..ભુલકણા દેવ..!,

તમે પંખીડુ વિસરી અને,

ધડી કેમ માનવ કન્યા…!!!

————————————————————————————–

ચિત્રકલા,મૃતિકલા,ફિલ્મ,અશ્લિલ સાહિત્ય દરેક ચીજ સ્તનોમુખ હોય એવું લાગે છે..અને સ્ત્રીઓ પણ તેમના સ્તનૉ છુપાવવાની અને દેખાડવાની ચેષ્ટા કરે છે.બાકી તો બ્રા એ મુઢતા છે.એ ક તરકીબ છે.એક સાથે છુપાવતા રહેવાની અને બતાવવાની તરકીબ છે.

(આચાર્ય રજનીશ)

—————————————————————————————

જિવનમાં કદી બ્લયુ ફિલ્મ જોઇ નહોતી.સસ્તા દર વાળા મિની થિયેટરમાં..૧૫થી૨૦ વ્યકિતીઓ બેસી શકે એવા મિની થિયેટરમાં હું એકલો જ હતો….બ્લ્યુ ફિલ્મ પહેલીવાર જોવી એ એક અંત્યત આવકાર દાયક આક્રમક્તાથી ભરેલી નિતાંત માનવીય કહી શકાય એવી અનુભુતી હતી..(ગુણવંત શાહ..અમે પ્રવાસી પારાવારના)

——————————————————————————————

પહેલાના જમાનામાં વ્યકિતના અપલખણથી લગ્નો ભાંગી પડતાં.તે પછી પાડોસીની કાનાફુશીથી લગ્નો ખોરવાતાં.આજ કાલ અખબાર પાછડ પડી જાય પતિ-પત્નીના મન ખાટા કરી નાખે છે.નવલક્થાકારો,કવિઓ અને સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યના ઠેકેદારો લગ્ન પછી ખુબ લખે છે પણ તેમના જ લગ્નો રેઢીયાળ હોય છે..(કાન્તિ ભટ્ટ્)

—————————————————————————————-

….માત્ર ફરક એટલો જ પડવાનૉ છે કે સ્ત્રી પુરુષની દાસી થઇને રહેવાની નથી.ગાય દોરે ત્યાં જાય તે કહેવતની સાથે સાથે ગાડાનૉ બળદ હાંકો ત્યાં જાય,તે કહેવું પડશે.પહેલા સ્ત્રીઓ મજાકમાં પતિને કહેતી,”સાવ ઢબ્બુ જેવો છો!”..હવે સિરિયસલી કહેશે કે,”તું ઢબ્બુ જ છો!”..

(કાન્તિ ભટ્ટ્)

————————————————————————————–

એનો વર્ણ ઉજ્જ્વલ છે.એની મદમાતી અંજન આંજેલી આંખો ઘેરાતી છે.એના ઓષ્ટ ભરેલા તાંબુલથી લાલચોળ છે.એની દેહકલા પુષ્ટ છતાં આકર્ષક છે.પચ્ચિસથી પાંત્રીસ વચ્ચે ગમે તે વય ધારી શકાય એવી એ છે.પુરુષને પહેલી નજરે પ્રસ્સન કરે તેવી સુંદરી છે..

(લીલાવતી મુન્સી..કુમારદેવી)

—————————————————————————————–

ક્લાકોના કલાકો સુધી એને નિરખ્યા કરવી,એની મુખમુદ્રા અને દેહલત્તાની એક એક રેખા ઉકેલ્યા કરવી,એના હોઠ ઉપર પલકારા મારતાં હાસ્યને તેમ જ તેની આંખોમા ખેલતી ચપળતાને ચોરીને જોયા કરવી.એથી વધું આંનદની ક્રિયા જગતમાં બીજી કંઇ હોય શકે..!

(ઝવેરચંદ મેઘાણી..સત્યની શોધમાં.૧૯૩૮)

—————————————————————————————-

એની તરફ દ્રષ્ટિ કરતાં લેઓનને લાગ્યું કે તે નિર્બધપણૅ તેની તરફ ખેંચાય રહ્યો છે..અને એના મસ્તકપ્રદેશમાં મોજાની માફક પ્રસરી રહ્યો છે!તથા વ્રક્ષસ્થળના ધવલતંત્રમાં ભળી જઇને તેની સાથે તાદાત્મય શાધી રહ્યો છે!એ નિઃસીમ આકર્ષણ અદ્મ્ય હતું!એ તેને નમી પડતો..એના ચરણૉમાં શીર ઝુકાવતો..અને બે કોણી તેના ઢીચણ પર ટેકવી તેની દ્રષ્ટિમાં દ્રષ્ટિ પરોવી સ્થિત ફેલાવ્યા કરતો હતો.મોં ઉચું કરી મલક્યાં કરતો હતો..

(ગુસ્તાવ ફ્લોબર્ટ્..માદામ બોવરી)

—————————————————————————————–

સ્વર્ગના દેવો જેને વરવાની ઇચ્છા કરે તેવી મુગ્ધ અને મનોહર ક્ન્યાઓ આ નગરનું ગૌરવ છે.તેઓની કૌતૂકભરી ક્રિડાઓ તો જુઓ.!કિનારે ઉગેલા ઘેઘુર વૃક્ષોની છાયા તેઓને શીતલતા આપે છે.મંદાકીનીના જલ ઉપરથી ઠંડો મીઠો વાયુ વાય છે.ઝાડને છાયે સોનાની રેતીની ઢગલી કરી,તેમાં મોતી સંતાડી અને ગોતી કાઢવાની સરસ રમત રમે છે.અહીં યક્ષોના શયનગૃહમાં રત્નના દિપો ઝળહળૅ છે.રતિક્રિડા વખતે જ્યારે પ્રિયતમ પોતાની પ્રિયતમાનું વસ્ત્ર ખેંચે છે ત્યારે શરમની મારી તે મુગ્ધા દિવો બુઝાવવાની આશાએ ગુલાલની મુઠ્ઠી ભરી તેની સામે ફેંકે છે,પણ રત્નોનો દિવો કેમ ઠરે.?ઉલટાનૉ આખો ઓરડો લાલ-લાલ તેજથી લીપાઇ જાય છે.!કેવી વિલાશી છે આ પ્રજા..! (મેઘદૂત..કાલિદાસ)

———————————————————————————————

સ્ત્રી રસ્તામાં દેવદૂત હોવી જોઇએ.ચર્ચમાં સંત હોવી જોઇએ.બારીમાં ખૂબસૂરત હોવી જોઇએ.ઘરમાં પ્રમાણિક હોવી જોઇએ અને પથારીમાં રાક્ષસી હોવી જોઇએ..!

આ વિધાન સ્પેનિશ સ્ત્રી માટેનું છે તે ત્રણશો વર્ષ પુર્વે કરેલું છે.કારણકે પુરુષોનું કાર્ય જ એવું છે.હમેશા સ્ત્રીઓના પ્રશંશા ગીતો ગાવાનું..(ચન્દ્રકાંત બક્ષી)

——————————————————————————————-

અરે શું જાણશે લજ્જત પવિત્રીમાં પડી   રહેતાં,

પ્રિયાની પ્યાલીની મસ્તી તણૉ કંઇ બહાર જુદો છે,

લીધો છે પંથ હું કેમ ભાગુ?છો ભર્યો દુઃખે,

પ્રિયાની મારી ગરદન ઉપર આ ભાર જુદો છે.

(કવિ બાલ..મે૧૭,૧૮૫૮થીએપ્રિલ૧૮૯૮)

———————————————————————————————

સ્ત્રી જ્યારે લગ્નેતર સંબધ રાખે છે ત્યારે સ્ત્રીને પોતાને આત્મવિશ્વાશ છે કે તેના સંબધમાં તે પાકી છે.સદીઓથી સ્ત્રીઓએ પતિઓના ખોટા અંજામ સહ્યા છે.પુરુષોની બેવફાઇ સહન કરી છે.પુરુષને સ્ત્રીની બેવફાઈની આદત નથી એટલે હવે પુરુષ દયાપાત્ર બનશે..(કાન્તિ ભટ્ટ્)

—————————————————————————————–

આફ્રિકન કવિઓ કાળી સ્ત્રીઓની કેવી તારીફ કરે છે?હમેશાં ભીંજાતેલી..ઝામ્બેઝી પડેલા વરસાદ પછીની તોફાની..હ્વ્વાની બેટી જેવી..સર્પાકાર બદનમાંથી ફાટેલા દુધની વાસવાળી..મકાઇના આથવેલા શરાબ જેવી..કાળા નમકની તામસિક વાસથી તરબતર..!માદા.માંસલ.ભરપૂર.જંગલી કાળા સાથળૉ નચાવતી કાળી સ્ત્રી.જિંદગી ચુસી લેતી કાળી સ્ત્રી.આફ્રિકન કાળી સ્ત્રી..(ચન્દ્રકાંત બક્ષી)
—————————————————————————————–
હે સ્ત્રીઓ..કેવળ એક ચીજમાં તમે પુરુષ સમોવડી નહીં બની શકો..અને મહેરબાની કરી એ ક્ષેત્રમાં તેના સમકક્ષ બનવાની કોશીશ ના કરશો-તે છે સ્નાયુશકિત.પુરુષને જેટલી વધું માત્રામાં ચડિયાતું થવું હોય તેટલા થવાં દો.કારણકે સ્ત્રી જો જિમ્નેશિયમમાં જવાનું અને સ્નાયુબધ્ધ શરીર બનાવવાનું શરૂ કરશે તો તે માણસ જાતનો અત્યંત ખરાબ દિવસ હશે…મને જો હજારો સ્નાયુબધ્ધ સ્ત્રીઓ નજરે ચડશે ત્યારે કેવળ મારે આંખો બંધ કરવી પડશે અને હું ફરી નહીં આવું..(આચાર્ય રજનીશ)
——————————————————————————————
ખુલ્લા સાથળૉવાળી સૌંર્દય સ્પર્ધા જોઇ નહોતી,અને આ વર્ષે પુણ્ય કરીશું તો આવતા ભવે આવા ખુ લ્લા  ગુજરાતી   સાથળૉ પણ જોવા મળશે એ આશાએ પુણ્ય કરતાં રહીએ છીએ!પણ હવે છોકરીની આંખો પર ચશ્મા નથી,એ સ્થાને કોન્ટેક લેન્શ છે,અને એ કોન્ટેક લેન્શમાં પણ જાત જાતના પારદર્શક પ્રવાહી રંગો મળે છે,બદામી,બ્લ્યુ,લીલા,હેઝલ…બોલો,તમારે ક્યાં રંગની આંખોવાળી છોકરી વિશે કવિતા લખવી છે..? (ચન્દ્રકાંત બક્ષી)
——————————————————————————————-
ઇદુમન્યરચ દેવર્ષ રહસ્ય સર્વયૌષિતામ્
દુષ્ટૈવ પુરુષ દ્દ્રુદ યોનિઃ પ્રકિલધતે સ્ત્રીયાઃ
(દેવર્ષ(નારદ)!બધી જ રમણીઓની બાબતમાં રહસ્યની એક બીજી વાત પણ છે.કોઇ      પણ મનોરમ્ય પુરુષને જોતાં જ સ્ત્રીની યોની ભીની થઇ જાય છે.)
——————————————————————————————-

કાબરચીત્રા કેશનુંયે એક અનોખું રૂપ હોય છે.ઘણા થોડાને જ એ રૂપની શરત રહે છે.એ જ પ્રમાણે એ મોં નો ઘાટ,ચામડીનો વર્ણ,આંખોનો આકાર અને ડૉળાનૉ પ્રકાશ-આ બધા અંગોની શોભા એવી હતી કે જોનારને ભુતકાળમાં લઇ જઇને એવા ભણકારા જગાવે કે આ સ્ત્રી એક વાર તો રૂપાળી હશે.એ ભણકારા જોનારાને મનને વિશે વર્તમાનરૂપના અવશેષ કરતાં ભુતકાળનું વધું આકર્ષણ ને કૌતુક ઝણઝણાવી રહે,એવી હતી એ બાઇ..(ઝવેરચંદ મેઘાણી)

——————————————————————————————-

પુરુષના સમર્પણે ક્ય્હા ઓછા છે?સારો ય દિવસ પ્રાણનો પરસેવો કરો છો,દુનિયાની દિવાલો વચ્ચે અથડાઓ છો,જનતાના ખડકો ઉપર પછડાઓ છો.તહ્મ્ને વાગતા હશે કે નહીં વાગતા હોય દેહને દેહીને સંસારના ઘા?ઉર્પાજી ઇર્પાજીને ધનના ઢગલા કરો છો,અમને શણગારો છો..પડળ પડ્યા હશે કો રૂપગર્વિલીને રૂપના તે પેખતી નહીં હોય પુરુષના સમર્પણ..વસાવૉ ઘડીક જુદા ગામમાં વરના મુલ્ય સમ જે …પુરુષદ્રોહી સ્ત્રીઓને પુરુષશૂન્ય સ્ત્રીનગરીમા વર્ષભર રહેવાની સજા ફરમાવો..પછી જુઓ મજા એ રૂપગર્વિલીઓની તાલાવેલીની…(કવિ ન્હાનાલાલ)

——————————————————————————————–

ગુજરાતી ભાષાએ સ્વસ્થ રહેવું હશે તો અંગ્રેજીની જેમ બેહિચક તદ્દન નવા નવા શબ્દોનો અપનાવવા પડશે,અથવા જરૂર પ્રમાણે બનાવી લેવા પડશે.ભાષા વહેતી ધારા છે,એ પાણી કે લોહીની જેમ બંધિયાર રહી શકતી નથી,એમાંથી ર્દુગંધ આવવાં માંડે છે.અંગેજી ભાષા વિશ્વભરમાં ફેલાય ગઇ છે અને સ્વિકાર્ય બની ગઇ છે,કારણકે સતત પ્રયોગશીલ છે.(ચન્દ્રકાંત બક્ષી)

——————————————————————————————

ચાલીશ પચાસ વર્ષ પહેલા મોટે ભાગે પતિ બેવફાઇ કરતો હતો.ધીરે ધીરે પશ્વિમની હવાઓ ગ્લોબલાઇઝેશન થકી દુનિયાભરમાં ફેલાવા લાગી એટલે પત્નીઓને પણ મજા પડી ગઇ.આવી ફિતનાખેજ હવાઓ હોય એટલે આવી કામણગારી નારીઓને શુરાતન ચડે છે.પતિદેવ દ્વારા સતત ઇગ્નોર અવસ્થામાં રહેતી પત્નીઓ ફિતના થવાં ઉંબરો ટપવા લાગે છે.

(લેખક અને સ્ત્રી..નરેશ ડૉડીયા)

———————————————————————————————-

વેદોમાં સ્ત્રીનું સર્જન કેવી રીતે થયું એનું લાંબુ વર્ણન છે.શું શું વસ્તુઓ સ્ત્રી બનાવવાંમાં વપરાય છે?એ દિર્ધ કાવ્યમાંના થોડા અંશ..લત્તાની કમનીયતા,ઘાસની ધ્રુજારી,પાંદડાનું હલકાપણુ,હાથીની સૂંઢનૉ વળાંક,હરણની નજર,વાદળૉનું રડવું,પવનોની અનિશ્ચ્ત્તા,પોપટની છાતીની મુલાયમિયત,મધનું માધુર્ય,વાઘની ક્રુરતા,અગ્નિની ઉષ્માં,બરફની શીતળતા,બગલાનો દંભ,બતકની વફાદારી….આ બધું અને બીજુ કેટલુંક એકત્ર કરી અને સર્જનહારે સ્ત્રી બનાવી અને પુરુષને સોપી દીધી..( ચન્દ્રકાંત બક્ષી)

———————————————————————————————

પ્રેમને પોતાને કોઇ જ ઇચ્છા હોતી નથી.સિવાય કે પોતા થકી પોતાની જ સાર્થકતા..તમે એમાં ઓગળી જાઓ અને ખળખળ વહેતા ઝરણાની જેમ ગીત ગણગણતા એમાં પ્રવાહિત થતાં રહો.

(ખલિલ જિબ્રાન)

——————————————————————————————–

પ્રેમતો અદ્ર્શય હોય છે પરંતુ જ્યારે એ પરિશ્ર્મ સાથે જોડાય છે ત્યારે દ્રશ્યમાન અને દેદીપ્યામ બને છે.(ખલિલ જિબ્રાન)

———————————————————————————————

સ્વપનોમાં જોયેલી તરુણીને પ્રાપ્ત કરવાં જેવી છે એવો એકવાર નિસ્ચય થઇ ગયો પછી તે ડગમગતો નથી.મરણનો એને ભય હોતો નથી,કારણકે પ્રિયતમાં વગરનું જીવન એ જ એનું મરણ છે.કાં તો પ્રિયાની પ્રાપ્તિ કે કાં પ્રાણની સમાપ્તિ,એ બંનેની વચ્ચે કોઇ પણ પ્રકારનું સમાધાન ઇચ્છતો નથી.વ્યવાહરૂ બુધ્ધિવાળા માણસો એને ઘેલો કહે તેમ,પરંતુ દુનિયાને ડોલાવી નાખવાંમાં ઘેલાઓ જેટલો ફાળો છે તેટલો ડાહ્યાનો નથી.ડાહ્યાઓને બહુધા ઘેલાઓએ મુકેલા આદર્શોને જ પાળવાના હોય છે અને એના પાલનથી ડાહ્યામાં ખપવાનું હોય છે..

(યશોધર મહેતા.ઉમા હેમવતી…૧૯૫૫)

—————————————————————————————-

મે એક વસ્તુ જોઇ.બે ચીજો જોરદાર હોવી જોઇએ-છોકરીઓ અને ખોરાક,તો દેશ તરક્કી કરે છે.

(ચન્દ્રકાંત બક્ષી)

——————————————————————————————–

સેક્સ અથવા કામનો સંબધ સર્જન સાથે છે.કલા સાહિત્ય અને સર્જકતા સાથે જોડાયેલા સહું કોઇને સર્જનની ક્ષણૉ દરમ્યાન જે આંનદની અનૂભૂતિ થાય છે તેને “બ્રહ્માનંદ સહોદર” કહેવામાં આવે છે.આમ સંભોગાનંદની તોલે આવે એવા સર્જનના આંનદ પામનારાઓ માટે કામ ગૌણ બની જાય એવો સમયગાળૉ આવે છે..(ડો.રંજનબેન એમ.દવે)

——————————————————————————————–

દિવાની પાસે એકલા બેઠા હોય અને સાથે પુસ્તક હોય તો તેના જેવો આંનદ આ દુનિયામાં એક ય નથી..યોશીદા કેનાક…..

———————————————————————————————-

તે મારા જીવનને અનંતતા આપી છે.તારી ઇચ્છા એ ઇ ચ્છા છે.કુંભ જેવા આ દેહને તું વારમવાંર ખાલી કરે છે અને ફરીથી તું જ એને નવજીવનથી ભરી દે છે-મૃત્યુ તો માત્ર પડદો છે.આ તો અંનત જીવન છે.અનંત શાશ્વતીની જુદી જુદી ક્ષણૉ છે..(રવિન્દ્રનાથ ટાગોર)

———————————————————————————————

સ્ત્રી પુરુષ બંને સાથે હું ખુબ મુક્તપણે વર્તી શકું છું.કુદરતી રીતે મળેલા લોહીના સંબધો કરતાં,જીવતાં જીવતાં થતાં આવેલા કુદરતી પણ લોહીના સંબધ વિનાના આકર્ષણથી નિર્માણ થયેલી મૈત્રીનો સંબધ મને મુલ્યવાન લાગે છે,પછી તે બે મિત્રોની હોય,બે બહેનપણીઓનો હોય કે મિત્ર-બહેનપણીનો હોય.પણ તેમાંયે કોઇ પણ કૃત્રિમ બંધન વગરની,નિર્હેતુક,મૂક્ત એવી સ્ત્રી-પુરુષની મૈત્રિ મારી આંખોને વધું દેખાવડી જણાય છે.દ્રોપદી અને કૃષ્ણની મૈત્રિ જેવી.ચિરંતન મૂલ્યવાળી મૈત્રિ.વયની સાથે આ મૈત્રિ પણ વજનદાર બનતી જાય છે…

(સુનીતા પુ.લ.દેશપાંડે)

———————————————————————————————

તે મરજાદેણૉને પોતાના ઠાકોર ઉપર,ગુરુ ઉપર અને પાતાના હાથ પગ ધોવા ઉપર પ્રીતિ હોય છે.તેઓના ધણી ઉપર,છોકરા ઉપર,ભાઇભાંડુ ઉપર,પાડૉશી વગેરે કોઇ પણ બીજી માણસ જાત ઉપર હેત હોતું નથી.દેવ ઉપર નહી પણ દેવની સામગ્રી કરવાંમાં જ તેઓનું મન હોય છે…(નર્મદ)

—————————————————————

પદ,ગરબી,લાવણીઓ કરવામાં કાવ્યશાસ્ત્રનૉ નિયમ છે જ નહીં.કવિતાનું શાસ્ત્ર ના જાણતો તે પણ આવી રચનાઓ કરી શકે છે…નરસંઇ મેતો,મીઠો,મીરા વગેરે ભક્તજનો  ને કંઇ પિંગળ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નો’તું..એ લોકોને એક લેખે કવિ ન કહેવા જોઇએ,કેમ કે એ કાવ્યશાસ્ત્ર રહિત છે.કંઇ પણ નવું ઉપજાવી કાઢે તે કવિ એમ અર્થ લેતા તેઓને કવિ કહેવાં ખરા…(નર્મદ)

————————————————————-

પેમની ભસ્ય ધરીને દિંગતે માંડી આંખડી,

પ્રેમની જોગણ કો આ જુએ વ્હાલાની વાટડી.

(ન્હાનાલાલ)

————————————————————

એ શો થયો નયનનો  ચમત્કાર જુદો?

ભોળા,અજાણ ઉર ત્યાં સરકી પડયા શા?

મિઠ્ઠા લલાટ થકી ચુંબન એ સર્યુ ને,

મિટ્ટા કપોલ ઉપરે સરકી પડયુ હા..!

(કલાપી)

———————————————————–

સનમના પેરની લાલી જિગરનું ખૂન મારૂ છે!

અરે,એ રંગ મારો તો હજી ફરિયાદ શાની છે!

(કલાપી)

———————————————————–

લેખકોને શું પીરસવાનું છે?સ્વાદપ્રિય વાંચકોને શું ભાવે છે તેનો બરાબર ખ્યાલ રાખવો પડે છે.જે લોકોને લસણ ડુંગળીવાળા તીખાતમતા વ્યંજનોનો શોખ છે તેને જબરદસ્તિથી જૈન ભોજનનો આગ્રહ કરશો તો એક બે દિવસ ચલાવી લેશે પણ સતત એક અઠવાડીયા સુંધી તમે તેને જૈન ભોજનનો આગ્રહ કરશો તો તમારું ભોજન છોડીને ચાઇનીઝ ભોજનની રેકડીએ પેટ ભરવાં ચાલ્યો જશે..અને જે વાંચક જૈન ભોજનનો આગ્રહી છે તે પહેલી વારમાં જ લસણ ડુંગળીના વઘારવાળા ભોજનને આરોગવાની મનાઇ કરી દેશે..(સાહિત્ય અને ઇતિહાસ..નરેશ ડૉડીયા)

———————————————————————————————

તમે રખાત શબ્દોથી ભડકો છો એ બરાબર નથી.બળજબરીથી હજારો ભોથા જેવી સ્ત્રી પરણાવી દેવાય તેના કરતા એક જ પ્રેયસીની મીઠી નજર મારા માટૅ સારી છે.આપણૉ સમાજ દંભમાં માને છે.અણગમતી પત્ની કે પરણાવી દેવાયેલ સ્ત્રી સાથે સંસાર નિભાવવો અને બહાર છુપા છુપા લફરા ચાલુ રાખો તો આ સમાજ કંઇ નહી બોલે..(ખલિલ જિબ્રાન)

—————————————————————

તમારી પત્ની નવા શોધાયેલા પ્રેમિની બાહોમાં લપેટાઇ ગઇ હોય અને તમે તેને જોઇ જાઓ તો તેને મારશો નહી,કંઇ જ ના કરો,તો બંને સખત અપરાધભાવથી પીડાશે અને તેમની આ ચેસ્ઠા લાંબી ચાલશે અને પછી એક બીજાને હ્રદયથી ધિક્કારતા થઇ જશે..(સંગીતકાર બાલ્જાક)

————————————————————–

આંઇ ઇંગ્લેન્ડમાં આપણા દેશ જેવી ધોરી બિડીના મળૅ.આ ધોળીયાવની બિડી પણ એની બાયડી જેવી હોય છે..કેમેય કરીને સરખી રીતે ધગે જ નહી..(ઓહ!નયનતારા..નરેશ ડૉડીયા)

————————————————————-

સજ્જનો….વેશ્યાવૃતિ બહું જરુરી છે.તમે શહેરમાં ચમકતી ગાડીઓ જુઓ છો ને?પણ એ સુંદર ગાડીઓ શહેરનો કચરો ઉપાડવા કશા કામની નથી.એના માટૅ બીજી ગાડીઓની જરૂર પડે છે.એ નજરે પડે તો તમે નાક પર રૂમાલ દાબી દો છો.જેમ ગાડીઓનું હોવું જરુરી છે તેમ વેશ્યાઓનું વજુદ એટલુ જ જરૂરી છે.જો શરીર વેંચનારી સ્ત્રીઓ ના હોત તો બધા જ ગલીઓ,મોહલ્લાઓ મર્દોની ગંદી હરકતોથી વાજ આવી ગયા હોય..(સહાદત હસન મન્ટો)

———————————————————————————————————————-જવાન અને બેસહારા વિધવાને માણસો દયાથી જીએ છે-ચામડી છીલી નાંખે તેવી કાતિલ દયાથી ! પુરુષ કોઇ દિવસ નહીં સમજી શકે સ્ત્રીનું વૈધવ્ય કેવી મોહતાજી છે.હું બાકી જિંદગી નામની વસ્તુંમાં નથી માનતી.જિંદગી ભરપૂર હોવી જોઇએ.મરવાના દિવસે પણ હું મારા હકથી જીવવા માંગુ છું.(બાકી રાત..ચંદ્રકાંત બક્ષી)

———————————————————————————————————————–

“સાલી જવાની ચાલી જાય છે ત્યારે ભુતકાળ યાદ આવે છે..આ ભુતકાળ બહું ચાલુ ચિજ છે…સારી છોકરી જેવો.”.
“હા..!એટલે તો આપણે ભુતકાળને સારી છોકરીના સપના જોઇએ તેમ તેના સપના જોવાની આદત પડી જાય છે.”
“હા…!વાત સાચી છે.ભુતકાળને બુઢાપામાં વાપરવાની બહું મજા આવે છે.”વીરેન માલતીની સામે ચુચી આંખ કરી કહે છે.
હા..!વિધવાની આંખોમાં ભુતકાળ સિવાય બીજી શું હોય?(સૌંદર્ય અને સફર..નરેશ ડૉડીયા)
———————————————————————————————————————-

સાડી,ચોળી અને ચણીયો-એ સ્ત્રી પોષાક ચાડીયો છે.જોબનને ઢાંકવાના ઢોંગ કરતાં કરતાં એ તો જાણૅ સીસકારા કરી કહી આપે છે કે,”જુઓ શીકારી…,તમારું હરણૂ આ બેઠુ અમારી ઓથમાં લપાઈ ને…..(ઝવેરચંદ મેઘાણી)
————————————————————–
થોડી સી વીજડી અને અષાઢી મેઘ,
લઇ ને બેઠેલ હશે બ્રહ્મા,
હે..ભુલકણા દેવ..!,
તમે પંખીડુ વિસરી અને,
ધડી કેમ માનવ કન્યા…!!!
————————————————————–
ચિત્રકલા,મૃતિકલા,ફિલ્મ,અશ્લિલ સાહિત્ય દરેક ચીજ સ્તનોમુખ હોય એવું લાગે છે..અને સ્ત્રીઓ પણ તેમના સ્તનૉ છુપાવવાની અને દેખાડવાની ચેષ્ટા કરે છે.બાકી તો બ્રા એ મુઢતા છે.એ ક તરકીબ છે.એક સાથે છુપાવતા રહેવાની અને બતાવવાની તરકીબ છે.
(આચાર્ય રજનીશ)
————————————————————-
જિવનમાં કદી બ્લયુ ફિલ્મ જોઇ નહોતી.સસ્તા દર વાળા મિની થિયેટરમાં..૧૫થી૨૦ વ્યકિતીઓ બેસી શકે એવા મિની થિયેટરમાં હું એકલો જ હતો….બ્લ્યુ ફિલ્મ પહેલીવાર જોવી એ એક અંત્યત આવકાર દાયક આક્રમક્તાથી ભરેલી નિતાંત માનવીય કહી શકાય એવી અનુભુતી હતી..(ગુણવંત શાહ..અમે પ્રવાસી પારાવારના)
————————————————————-
પહેલાના જમાનામાં વ્યકિતના અપલખણથી લગ્નો ભાંગી પડતાં.તે પછી પાડોસીની કાનાફુશીથી લગ્નો ખોરવાતાં.આજ કાલ અખબાર પાછડ પડી જાય પતિ-પત્નીના મન ખાટા કરી નાખે છે.નવલક્થાકારો,કવિઓ અને સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યના ઠેકેદારો લગ્ન પછી ખુબ લખે છે પણ તેમના જ લગ્નો રેઢીયાળ હોય છે..(કાન્તિ ભટ્ટ્)
————————————————————સાડી,ચોળી અને ચણીયો-એ સ્ત્રી પોષાક ચાડીયો છે.જોબનને ઢાંકવાના ઢોંગ કરતાં કરતાં એ તો જાણૅ સીસકારા કરી કહી આપે છે કે,”જુઓ શીકારી…,તમારું હરણૂ આ બેઠુ અમારી ઓથમાં લપાઈ ને…..(ઝવેરચંદ મેઘાણી)
————————————————————–
થોડી સી વીજડી અને અષાઢી મેઘ,
લઇ ને બેઠેલ હશે બ્રહ્મા,
હે..ભુલકણા દેવ..!,
તમે પંખીડુ વિસરી અને,
ધડી કેમ માનવ કન્યા…!!!
————————————————————–
ચિત્રકલા,મૃતિકલા,ફિલ્મ,અશ્લિલ સાહિત્ય દરેક ચીજ સ્તનોમુખ હોય એવું લાગે છે..અને સ્ત્રીઓ પણ તેમના સ્તનૉ છુપાવવાની અને દેખાડવાની ચેષ્ટા કરે છે.બાકી તો બ્રા એ મુઢતા છે.એ ક તરકીબ છે.એક સાથે છુપાવતા રહેવાની અને બતાવવાની તરકીબ છે.
(આચાર્ય રજનીશ)
————————————————————-
જિવનમાં કદી બ્લયુ ફિલ્મ જોઇ નહોતી.સસ્તા દર વાળા મિની થિયેટરમાં..૧૫થી૨૦ વ્યકિતીઓ બેસી શકે એવા મિની થિયેટરમાં હું એકલો જ હતો….બ્લ્યુ ફિલ્મ પહેલીવાર જોવી એ એક અંત્યત આવકાર દાયક આક્રમક્તાથી ભરેલી નિતાંત માનવીય કહી શકાય એવી અનુભુતી હતી..(ગુણવંત શાહ..અમે પ્રવાસી પારાવારના)
————————————————————-
પહેલાના જમાનામાં વ્યકિતના અપલખણથી લગ્નો ભાંગી પડતાં.તે પછી પાડોસીની કાનાફુશીથી લગ્નો ખોરવાતાં.આજ કાલ અખબાર પાછડ પડી જાય પતિ-પત્નીના મન ખાટા કરી નાખે છે.નવલક્થાકારો,કવિઓ અને સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યના ઠેકેદારો લગ્ન પછી ખુબ લખે છે પણ તેમના જ લગ્નો રેઢીયાળ હોય છે..(કાન્તિ ભટ્ટ્)
————————————————————-

જ્યારે બધી ઇન્દ્રિયોનું ફાઇન ટયુનિંગ થઇ ગયું હોય છે એ સ્થિતિને જવાની કહે છે.વાંચવાના ચશ્મા પહેરીને છોકરી જોવી પડે અને માણસ દોહરાવ્યા કરે કે હજી તો મારું દિલ જવાન છે..એ માણસ જવાન નથી.કરુણ રમૂજી પાત્ર છે.કાચા અપકવ ટમાટાની ખટાશથી ભરેલો છે,અતૃપ્ત સેક્સગ્રંથીથી તરફડી રહ્યો છે..(ચંદ્રકાંત બક્ષી..કોરસ)

———————————————————————————————————————-

જ્યારે બધી ઇન્દ્રિયોનું ફાઇન ટયુનિંગ થઇ ગયું હોય છે એ સ્થિતિને જવાની કહે છે.વાંચવાના ચશ્મા પહેરીને છોકરી જોવી પડે અને માણસ દોહરાવ્યા કરે કે હજી તો મારું દિલ જવાન છે..એ માણસ જવાન નથી.કરુણ રમૂજી પાત્ર છે.કાચા અપકવ ટમાટાની ખટાશથી ભરેલો છે,અતૃપ્ત સેક્સગ્રંથીથી તરફડી રહ્યો છે..(ચંદ્રકાંત બક્ષી..કોરસ)

————————————————————————————————————————

મારૂં સત્ય મને કયારેક હેરાન કરે છે.જિંદગીને ખ્વાબની જેમ જીવતો હતો.પૈસાની કમી નહોતી.અઢળક મિલ્ક્તનો વારીસ હતો..પણ આ કમીનું સત્ય એક વાર બોલ્યો..પત્ની છોડીને ચાલી ગઇ,પપ્પાએ મીલકતમાંથી બેદખલ કર્યો.ભાઇઓ મને જાણૅ ઓરમાન માંના દિકરા તરીકે જોવા લાગ્યા..તું જો મને હવે નહીં સમજે તો,સમજશે કોણ?મિસ.અંગના ચક્રવતી તારા ઝિરો ફિગરના ફિવરમાં વીરેન મહેતાની સાઇઝ ઝિરો થઇ ગઇ.

(સૌંદર્ય અને સફર..નરેશ ડૉડીયા)

———————————————————————————————————————-

લાગે છે કે તારા મન પર વિષાદ છવાયેલો છે.ચિંતા ના કર,કોઇ વસ્તું સમાપ્ત નથી થતી.જીવન પણ અમર નથી.વિશ્વના શ્રેષ્ઠતમ અને વિરત્તમ પુરુષો માટૅ યંત્રણા એ જ કિસ્મત છે.જયારે હું હોંશમાં હોઉ છું ત્યારે મારી વેદનાનૉ ઉત્સવ ઉજવી લઉ છું.(સીસ્ટર નિવેદિતાને સ્વામી વિવેકાનંદના પત્રનો અંશ)

———————————————————————————————————————

મિસ.મુંબઇને પરણી ગયાં એટલે પતિદેવ ખુશ..એક બચ્ચુ જન્મી ગયું એટલે સાસુ સસરા ખુશ..દેરાણી શોધી આપી એટલે દેવરજી ખુશ..તારા માટૅ પથારીમાં ફેલાય જાંઉ એટલે તું ખુશ..મિ.વીરેન મહેતા,મિસ.મુંબઇમાં પણ હજી એક ગુજરાતી સ્ત્રી જીવે છે..ઘરસંસાર છે..રેમ્પ નથી..લગ્ન એ પ્રેમ કરવાં માટૅ નથી પણ લગ્ન એ પ્રેમ ટકાવી રાખવાની સામાજીક જવાબદારી છે..જે મોટૅ ભાગે સ્ત્રીને નિભાવવી પડે છે.(સૌંદર્ય અને સફર..નરેશ ડૉડીયા)

———————————————————————————————————————–

જ્યાં મારી આંગળીએ ખેલ્યા હતાં અવનવા અક્ષરોના ખેલ..ભાવોના પ્રર્દશનો પહોચ્યાં હતાં અક્ષરો થકી અને થાકતી નહોતી મારી આંગળીઓ શબ્દોની સાથે-સંગાથે દોડતી દોડતી પહોચી જતી સાત સંમદર પાર..સંમદર પાર પણ એક આંસુનૉ દરિયો છે..એ મને ક્યાં ખબર હતી..છુંપાવી હતી જે પ્રણયની વાત અને જાણી ગયું છે જગત આખું ઇન્ટરનેટ થકી ..આંગળીઓ મારી બાળી નાખી અને આંખો વરસી પડી..આંસુ મારાં શબ્દો બની પહોંચી ગયાં એ કોમ્પયુટરના કી-બોર્ડ્ની કમાલ થકી…….

——————————————————————————————————————-

કોઇ પણ સ્ત્રીને આખી જોઇ શકતો નથી.એ સ્ત્રીનું વ્યકિતત્વ એના કોઇ પણ એક અંગમાં વસે છે,અને મને એવી પરખ છે કે સ્ત્રીને જોતાં જ મને એ અંગની ખબર પડી જાય છે.કોઇ પગ હલાવે છે,કોઇ વિના કારણૅ ફરી ફરીને ડૉક વાંકી કરીને પાછું ફરીને જોયા કરે છે.કોઇ રહી રહીને વાળમાં હાથ ફેરવે છે.કોઇના હોઠ ફરકે છે.બસ..એ સિવાય એ સ્ત્રીમાં હું કશું જોતો નથી..(સુરેશ હ. જોષી..વાર્તા-કુરુક્ષેત્ર)

——————————————————————————————————

પત્ની વિનાનો પુરુષ પાનખરમાં ધાબળા વિનાના માણસ જેવો છે.પંખી ડાળ પર એવી રીતે બેસે છે જાણૅ ભગવાને તેના માટૅ જ આસન બનાવ્યું હોય !શરીરને સુંદર કરવાનો એક જ રસ્તો છે.પ્રતિભાશાળી પુરુષોની જેમ સુંદર સ્ત્રીઓ પણ વિરલ છે.(સુરેશ દલાલ-જલક નવરંગ.૨૯)

—————————————————————

હોલેન્ડ અને સ્વિડનના બે વૈજ્ઞાનિકોએ આ તારણ કાઢયું છે.બંને કબૂક કરે છે કે એકપતિત્વ અને એકપત્નીત્વની જે ભાવના છે તેમાં બંને માટે છેતરપીંડી એ ડ્રાઇવિંગફોર્સ છે.એકબીજાને વફાદાર રહેવા કરતાં બેવફા રહીને જીવનનું ગ્રાહસ્થ્ય ટકાવી રાખવું એ જ બંનેના છુપા કે પ્રગટ સમાન ઉદેશ છે.સ્ત્રી બીજા સાથે સંબધ બાંધે છે પણ મુળ પતિની સાથેની સલામતી જોખમાવા દેતી નથી.પુરુષો વેરાયટી માટે બેવફા થાય છે પરંતુ પત્ની સાથેના રેગ્યુલર અને વ્યવસ્થિત સેકસમાં જ તેને પુરતો સંતોષ મળૅ છે.(કાન્તિ ભટ્ટ્)

————————————————————

હે..જુવાનીયા તારા દિલના ધડકારા સાથે તાલ દેનારી કન્યા ના મળે તો બેહતર છે કે તું વાંઢો રહેજે..(ઝ્વેરચંદ મેઘાણી)

————————————————————

માણેકઘેરો કુંકુમનો ચંદ્ર્ક,સૌભાગ્યના શણગાર,વસંતરંગી કમખો,ફરતી ઝૂલતી ઘેરનો ઘાઘરો,ઉપર ફુલડે ફુલેલી ફુલવાડી સમી નાર સોહામણી,જાણૅ ચિત્રામણવર્ણી,ઝૂલ ઝૂલાવતી હાથણી ચાલી!વેદવિધ્યાના વ્યાપાર,લક્ષ્મીની રસિકતાના ત્યહારે જામનગરે ફુવારા ઉડતા.

(કવિ ન્હાનાલાલ..જામનગરની સ્ત્રી વિશે.)

————————————————————

બે વ્યકિતઓ પરણીને કે પરણ્યા વગર એકબીજામાં ઓતપ્રોત થાય તેવી તેની સાવ જ પ્રાકૃતિક કહીં શકાય તેવી પૂર્વભૂમિકા ફર્લટિંગ દ્વારા રચાતી હોય છે.ફર્લટિંગ જેવી નિરુપદ્રવી અને સુષકર કહી શકાય એવી ઘટના જગતમાં જડવી દુર્લભ    છે. શરાબની દુનિયામાં જે સ્થાન બિયરનું છે તે સ્થાન સેકસની દુનિયામાં ફર્લટિંગનું છે..(ગુણવંત શાહ)

————————————————————

 

 
10 ટિપ્પણીઓ

Posted by on સપ્ટેમ્બર 4, 2009 માં Uncategorized

 

10 responses to “આ જિંદગી મારું ગીત છે.

 1. Nilesh

  સપ્ટેમ્બર 10, 2009 at 3:53 એ એમ (am)

  Narenbhai,

  Excellent thoughts ! bravo !!!

   
 2. bharat suchak

  સપ્ટેમ્બર 23, 2009 at 2:44 પી એમ(pm)

  bahu saras rajuat .khas karine badha prasago bahu saras varnavela che bahu saras navalkatha

   
 3. Jawahar

  ઓક્ટોબર 24, 2009 at 5:57 એ એમ (am)

  Naresh,

  Kindly ensure that words spelled in this blog are “Corrected” at the earliest.

   
 4. Bina

  નવેમ્બર 6, 2009 at 5:19 એ એમ (am)

  “you are born without anything but die with your name. so that name must not be a simple word………..it must be a history…!!”

   
 5. Rashesh Joshi

  નવેમ્બર 22, 2009 at 3:57 પી એમ(pm)

  Narenbhai, I was quite curious to know about you after reading your exotic comments on FB. I browed through your profile and found out the treasure stored in your blog. Your collection and reading are very vast. Your own expressions and thoughts show that you have all the necessary qualities to be a writer. I am really impressed. Keep it up. Please let me know how I can read your novel, ‘Oh ! Nayantara’.

   
 6. isudan gadhvi

  ડિસેમ્બર 10, 2009 at 7:07 એ એમ (am)

  na male tamne sari vato to muzata nahi tame game tyare kholi sako6o naren dodiya nu blog………..superb naren bhai…….

   
 7. Rakshit

  ડિસેમ્બર 12, 2009 at 7:16 પી એમ(pm)

  Wah! Whatta compilation! Will definitely keep visiting this blog of yours for some splendid material.
  Rakshit

   
 8. binita

  ડિસેમ્બર 13, 2009 at 9:15 પી એમ(pm)

  Bhuj sarash tame lakho chho tame.
  me fbook par tamaru lakhelu joyu to mane bahuj gamyu.

   
 9. Nilesh

  માર્ચ 12, 2010 at 9:15 એ એમ (am)

  Excellent collection … moj padi gai nareshbhai.

   
 10. Bhumika Shah

  ડિસેમ્બર 17, 2011 at 3:55 પી એમ(pm)

  હું છું ને તું છે, ત્રીજી તારી ને મારી પ્રીત.
  મુજ સંગ હોય તું, તો જ આ મારા પ્રેમની જીત,
  પોપટ-મેના, મોર ને ઢેલ,
  સંગ વડલા કેરી વડલાઇ.
  તેનાથી પણ સાચો મારો પ્રેમ,
  કદી ન કરું હું બેવફાઇ.
  ગોપી સંગ કાન રમે રાસ જોઇ, યમુનાના હિલ્લોળે ચડ્યા પાણી.
  વસાવી મારા દિલમાં,
  બનાવું મારા દિલની રાણી.
  તનથી નહીં પણ,
  હું તને દિલથી ચાહું.
  તારા ને મારા પ્રેમના સપનાં હું મનમાં ગાઉં.
  પનિહારી થકી મળે,
  નીર કેરો પ્રેમી ગાગર.
  તારા ને મારા પ્રેમથી,
  છલકાશે આખો સાગર.

   

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: